top of page

Zasady i warunki


Witamy w Adlegion Ltd (zwanym dalej „Adlegion” lub „my”), z witryną https://profinancez.com/ (zwanym dalej „Witryną”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności, powiadomieniami i zastrzeżeniami, a jeśli w jakikolwiek sposób się nie zgadzasz, nie korzystaj z tej Witryny ani żadnych usług.

1. WSTĘP:

1.1 Adlegion świadczy usługi marketingu internetowego udostępniane niezależnie od medium i
Zawiera głównie informacje o dostawcach usług finansowych. Są to Warunki i
warunki, które musisz spełnić, aby korzystać z tej witryny i usług, w tym usług
poczta elektroniczna, usługi marketingowe, oprogramowanie i inne produkty internetowe (zwane dalej „Usługami”) obsługiwane i dostarczane przez Adlegion.


1.2. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie widzom i użytkownikom Serwisu
szczegółowe informacje o Twoich prawach i obowiązkach podczas odwiedzania Serwisu i korzystania z Usług.


1.3. Twój dostęp do tej Witryny i otrzymanie Usług podlegają niniejszym Warunkom i
warunki, Politykę prywatności, powiadomienia, zastrzeżenia i wszelkie inne warunki lub
inne oświadczenia wydane lub autoryzowane przez nas, które znajdują się w Serwisie (dalej
zwanych łącznie „Warunkami”).


1.4. Korzystając z Witryny lub otrzymując Usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś i zapoznałeś się z wszystkimi materiałami i zgadzasz się na przestrzeganie Warunków.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG

2.1. Usługi nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie używaj
niniejszej Witryny lub Usług i nie przekazują nam danych osobowych.


2.2. Jeśli dobrowolnie zarejestrujesz się w celu korzystania z Usług i ujawnisz swoje dane osobowe,
udziela nam i naszym podmiotom stowarzyszonym, klientom i dostawcom usług oraz każdemu z ich/naszych
odpowiednich licencjobiorców wieczyste prawo do korzystania z danych w celu zapewnienia
Usługi.


23. Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw ani nie ogranicza korzystania z Witryny przez osoby trzecie.

3. ZMIANA

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej modyfikacji Warunków. Twoim obowiązkiem jest przejrzenie
Często sprawdzaj tę stronę pod kątem wszelkich aktualizacji lub zmian Warunków, które mogą zostać wprowadzone
obowiązujące po opublikowaniu. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszych Warunkach, opublikujemy
Zaktualizowane warunki tutaj, wraz z ich datą wejścia w życie, a my powiadomimy Cię e-mailem lub przez
zawiadomienie na naszej stronie internetowej.


3.2. Oprócz powyższego Adlegion zastrzega sobie również prawo do modyfikacji wszelkich innych informacji,
materiał, przesłanki i opisy zawarte w Serwisie, które mogą podlegać:
zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OGRANICZENIA KORZYSTANIA:

4.1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa (w tym prawa do baz danych, znaki towarowe [zarejestrowane lub nie] oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej) w Witrynie i jej
treści, które w celu uniknięcia wątpliwości muszą zawierać wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej lub dostępne na niej, w tym usługi poczty e-mail, usługi marketingowe, oprogramowanie i inne produkty online („Treści”) są własnością Adlegion są licencjonowane lub wykorzystywane przez Adlegion w inny sposób, zgodnie z obowiązującym prawem. O ile Adlegion nie określi inaczej na piśmie, możesz używać, przeglądać, pobierać, kopiować lub drukować treści tekstowe lub graficzne z Witryny, jeśli używasz jej wyłącznie w celu poznania usług świadczonych przez Adlegion i pod warunkiem, że nie zmienisz lub usunąć wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z takich treści.


4.2. W żadnym wypadku nie możesz używać Treści w sposób, który mógłby sprawiać wrażenie
fałszywe lub wprowadzające w błąd twierdzenie.


4.3. Zgadzasz się, że nie możesz dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, demontować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać,
udzielać podlicencji lub tworzyć dzieł pochodnych Serwisu lub treści użytkownika. też nie mogę
używać jakiegokolwiek oprogramowania do wykrywania sieci lub monitorowania w celu określenia architektury Witryny lub
uzyskać informacje o użytkowaniu, indywidualnych tożsamościach lub użytkownikach.


4.4. Zgadzasz się nie kopiować, rozpowszechniać, przetwarzać, modyfikować, łączyć treści Witryny w ogóle
lub wraz z innymi pracami również przesyłać, archiwizować, systematycznie przetwarzać, a także wykorzystywać
Treści w celu stworzenia bazy danych, w odniesieniu do Treści
Witryna lub jakakolwiek jej część bez pisemnej zgody Adlegion.


4.5. Nie możemy i nie zobowiązujemy się do przeglądania wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem w Witrynie.
i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów budzących zastrzeżenia po ich opublikowaniu.


W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane z transmisjami,
komunikaty lub treści dostarczane przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie mamy żadnych zobowiązań lub
odpowiedzialność wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w
tej sekcji.

5. DOSTĘP DO SERWISU:

5.1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zablokowania dostępu do Witryny w całości lub w części w dowolnym momencie, gdy naszym zdaniem istnieją podstawy do obaw dotyczących nieuzasadnionego użytkowania, bezpieczeństwa lub
nieautoryzowany dostęp lub w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków lub zablokowania lub zawieszenia
swoje konto, usuń ustawienia domyślne lub ich część bez uprzedniej konsultacji.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Adlegion za pośrednictwem tej Witryny, witryn internetowych
podmioty stowarzyszone, aplikacje mobilne, filmy, produkty i aplikacje będą przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, z późniejszymi zmianami lub poprawkami. Dane osobowe zebrane przez Adlegion nie będą już przechowywane
niż jest to niezbędne do celów jego gromadzenia lub dalszego przetwarzania, jak ujawniono w
Polityka prywatności.


6.2. Nasza Polityka Prywatności zawiera więcej informacji o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych. Zachęcamy do zapoznania się z nim, a jeśli się nie zgadzasz, nie żądaj udostępnienia
Usług lub unikania korzystania z Serwisu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Witryna i Treści są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i chociaż
informacje stanowiące zawartość Serwisu zostały przygotowane z należytym
profesjonalna opieka, błędy lub nieścisłości mogą nigdy nie zostać w pełni wyeliminowane, a
Informacje nigdy nie mogą być uznane za kompletne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Adlegion nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zobowiązań (wyraźnych lub dorozumianych) w odniesieniu do
do Witryny i Treści (w tym dokładność, rzetelność, przydatność, jakość,
ich dostępności lub integralności).


7.2. Adlegion wyklucza wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do Witryny i Treści, niezależnie od tego, czy:
taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób (w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, kosztów lub wydatków dowolnego rodzaju poniesionych lub poniesionych przez użytkownika w sposób pośredni lub w konsekwencji, jak strata
zysk, dane, biznes lub wartość firmy). Adlegion nie stwierdza ani nie reprezentuje, że jakiekolwiek
lub cała Treść może być legalnie oglądana lub pobierana poza Twoją jurysdykcją. Dostęp do tych materiałów może być niezgodny z prawem przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Witryny i skorzystać z Usług, robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.


7.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w sprzęcie lub oprogramowaniu, które mogą:
powstały w wyniku korzystania z Serwisu i odbioru Usług, ani jakichkolwiek szkód;
spowodowane zawartością Serwisu, jej częściowym lub całkowitym, czasowym lub trwałym brakiem dostępności oraz wszelkie inne konsekwencje wynikające z powyższego, niezależnie od osoby lub przyczyn, które je spowodowały.


7.4. NINIEJSZYM WYRZUCASZ WSZYSTKIE ROSZCZENIA WOBEC NAS I NASZYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, ODDZIAŁÓW, STOWARZYSZEŃ, PRZEDSTAWICIELI, PRZEDSTAWICIELI I LICENCJODAWCÓW (W TYM NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW).
NIEZALEŻNI WYKONAWCY) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYN ORAZ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W WITRYNACH.

8. ODSZKODOWANIE

8.1. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Adlegion, jego funkcjonariuszy, dyrektorów,
pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji
do strony internetowej z i przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym opłatami
uzasadnione honoraria adwokackie wynikające z naruszenia przez Ciebie Warunków.


8.2. Zgadzasz się również zwolnić firmę Adlegion z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia związane z informacjami lub materiałami, które nam przesłałeś, które naruszają jakiekolwiek prawo lub prawa osób trzecich (w tym między innymi roszczenia o zniesławienie, naruszenie prywatności, nadużycie zaufania, naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej).

9. ROZWIĄZANIE

9.1. Adlegion zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia korzystania przez Ciebie z Witryny, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że naruszyłeś niniejsze Warunki lub w inny sposób zaangażowałeś się w postępowanie, które Adlegion uzna według własnego uznania za niedopuszczalne.


9.2. W przypadku wypowiedzenia nie będziesz już mieć dostępu do Witryny, ale wszystkie
ograniczenia nałożone na Ciebie oraz wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności określone w
Warunki będą obowiązywać po wypowiedzeniu, a wszelkie prawa, które nabyliśmy wobec Ciebie do dnia wypowiedzenia, nie zostaną naruszone.

10. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

STRONA INTERNETOWA I USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAK JAK ZWYKLE”, BEZ GWARANCJI
WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE
TYTUŁ LUB DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU
SZCZEGÓLNE, Z WYJĄTKIEM TYCH GWARANCJI, KTÓRE SĄ NAŁOŻONE I NIE MOGĄ BYĆ
WYŁĄCZONE, OGRANICZONE LUB ZMODYFIKOWANE NA MOCY PRAWA MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW.
NIE AKCEPTUJEMY I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ ANI NIEZAWODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK
OPINIE, PORADY LUB OŚWIADCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ, APLIKACJACH, E-MAIL MARKETINGU I WSZYSTKICH INNYCH MATERIAŁACH MARKETINGOWYCH. PODANE INFORMACJE, FAKTY I OPINIE NIE ZASTĘPUJĄ PROFESJONALNEJ PORADY.

11. OGÓLNE

11.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, takie postanowienie zostanie uznane za rozdzielne, a pozostała część Warunków i
warunki pozostaną ważne i obowiązujące.


11.2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w dodatkowych warunkach użytkowania dla obszarów Witryny, niniejsze Warunki
stanowią całość Umowy między Tobą a Adlegion dotyczącej korzystania z Witryny i otrzymywania Usług. Jeśli takie obszary podlegają dodatkowym warunkom użytkowania, korzystając z takich obszarów lub jakiejkolwiek ich części, zgadzasz się przestrzegać dodatkowych warunków mających zastosowanie do takich obszarów.

12. OBECNE USTAWODAWSTWO

12.1. Prawem, któremu podlegają Warunki i ogólnie strona internetowa, jest Prawo Seszeli.
Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz korzystać z Witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.

bottom of page